Ubuntu17.04配置更换国内源的方法

本文地址:http://www.sh-lanshi.com/article/136334.htm
文章摘要:Ubuntu17.04配置更换国内源的方法,履历半部不得开交,无意之中推开弱酸。

转载  2018-03-13   作者:ly6cyh   博加娱乐开户

本篇文章主要介绍了Ubuntu17.04配置国内源的方法,博加娱乐开户:小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。一起跟随小编过来看看吧

### 修改源命令:

sudo vi /etc/apt/source.list

### 把source.list内容替换成下面其中一个源

##阿里云
deb http://www.sh-lanshi.com/181/ubuntu/ zesty main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/743/ubuntu/ zesty-security main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/333/ubuntu/ zesty-updates main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/274/ubuntu/ zesty-backports main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/953/ubuntu/ zesty-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/830/ubuntu/ zesty main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/260/ubuntu/ zesty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/615/ubuntu/ zesty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/498/ubuntu/ zesty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/539/ubuntu/ zesty-proposed main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/703/ubuntu/ zesty partner
deb http://www.sh-lanshi.com/280/ubuntu/ zesty main
##Ubuntu官方中国
deb http://www.sh-lanshi.com/605/ubuntu/ zesty main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/365/ubuntu/ zesty-security main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/443/ubuntu/ zesty-updates main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/511/ubuntu/ zesty-backports main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/882/ubuntu/ zesty-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/069/ubuntu/ zesty main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/567/ubuntu/ zesty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/199/ubuntu/ zesty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/386/ubuntu/ zesty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/801/ubuntu/ zesty-proposed main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/949/ubuntu/ zesty partner
deb http://www.sh-lanshi.com/650/ubuntu/ zesty main
##网易源
deb http://www.sh-lanshi.com/271/ubuntu/ zesty main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/147/ubuntu/ zesty-security main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/454/ubuntu/ zesty-updates main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/220/ubuntu/ zesty-backports main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/123/ubuntu/ zesty-proposed main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/553/ubuntu/ zesty main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/479/ubuntu/ zesty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/244/ubuntu/ zesty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/388/ubuntu/ zesty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://www.sh-lanshi.com/047/ubuntu/ zesty-proposed main restricted universe multiverse
deb http://www.sh-lanshi.com/829/ubuntu/ zesty partner
deb http://www.sh-lanshi.com/379/ubuntu/ zesty main

第二种方法直接在界面打开:

再进入software&updates:

选择自己所需要的源,

过程完成,说明更新完成。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持博加娱乐开户。

最新评论